Rutiner för parkeringsplatser och tilldelning av parkeringsplatser

i Brf Tapetrabatten 3 Hässelby Gård.

Om parkeringsplats önskas görs det genom att skicka e-post till kontakt@tapetrabatten.se ange namn, adress och kontaktuppgifter. Mottaget datum räknas som anmälningsdatum.

I de fall en parkeringsplats inte kan erbjudas omgående kommer styrelsen att föra kölista för att på ett rättvist sätt kunna fördela parkeringsplatser i den turordning medlemmar ställt sig i kö.

Varje hushåll har rätt att hyra en parkeringsplats. I mån av lediga parkeringsplatser finns möjlighet att hyra extra plats på korttidskontrakt. Kontraktet löper tillsvidare med 30 dagars uppsägningstid.

Om ledig parkeringsplats finns, ska styrelsen snarast erbjuda den medlem i Brf Tapetrabatten 3 som stått i kö att hyra denna, enligt följande rutin:

 1. Först den person som hyrt handikapparkering men som varit tvungen att lämna ifrån sig platsen till behövande medlem.
 2. I andra hand den som redan har parkeringsplats och har anmält intresse för att byta från nuvarande parkeringsplats till en annan. Den som först anmält intresse för byte erbjuds först o.s.v. Vid byte av parkeringsplats avslutas kontraktet för tidigare parkeringsplats samma datum som tillträdet till den nya vinner laga kraft. Medlemmen står själv för den administrativa kostnaden för bytet.
 3. Därefter erbjuds den som stått längst på kölistan den outhyrda parkeringsplatsen, under förutsättning att övriga paragrafer i avtalet för parkeringsplats är uppfyllda. Avstår denne ska nästa medlem erbjudas platsen, o.s.v. Den medlem som avstår erbjuden parkering, flyttas till sista plats i kölistan.
 4. Styrelsen svarar för kölistan som finns på hemsidan och ska, vid förfrågan från föreningens medlemmar, kunna ange på vilken plats i turordningen som medlemmen står.
 5. Om outhyrda parkeringsplatser finns kan styrelsen besluta att de kan hyras av medlem som redan disponerar en plats. Dessa platser hyrs ut med 30 dagars uppsägningstid från föreningens sida. Den medlem som hyrt en extra plats längst sägs upp först o.s.v.
 6. Handikappanpassade parkeringsrutor hyrs ut till ej handikappad medlem i mån av plats. Dessa platser hyrs ut med 30 dagars uppsägningstid från föreningens sida Platsen kan endast hyras så länge det inte finns en medlem med behov av den.

Uppsägningstiden är 3 månader om inget annat uppges. Då en medlem flyttar sägs avtalet upp på datum för överlåtelse.

Om Nytorget direkt kan förmedla ny hyresgäst ur kön erlägger den hyresgäst som säger upp avtalet endast hyra för uppsägningsmånaden, och den nya hyresgästen erlägger hyra fr.o.m. den därpå följande månaden.

 1. Om Nytorget inte direkt kan förmedla ny hyresgäst ur kön erlägger den som sagt upp avtalet hyra under uppsägningstiden.
 2. Samtliga parkeringsplatser är till för uppställning av bil som nyttjas av boende i Brf Tapetrabatten 3, används parkeringsplatsen till annat upphör nyttjanderätten.
 3. Föreningen svarar för sedvanlig renhållning, snöröjning och sandning av infartsväg till bilplatsen medan det åligger medlemmen att svara för dessa uppgifter i vad avser själva bilplatsen.
 4. Endast medlemmar i BRF Tapetrabatten 3 får hyra en parkeringsplats.
 5. För att få hyra en parkeringsplats måste medlemmen inneha ett motorfordon såsom bil, lätt lastbil eller motorcykel. Andra slag av fordon eller enbart förvaring av tillhörigheter tillåts inte. Fordonet måste rymmas inom en P-ruta.
 6. Fordon som ges rätt till parkeringsplats ska vara i körbart skick, skattat, besiktigat, och får ej läcka miljöfarliga vätskor.
 7. Uppsägningstiden är 3 månader och uppsägningen sker skriftligen till Nytorget.
 8. Parkeringsplats anvisas enligt turordning i kön och beslutet går ej att överklaga.
 9. Andrahandsuthyrning av p-platser är inte tillåtet. Bryter man mot detta riskerar man att utan varning sägas upp från platsen med omedelbar verkan.
 10. Parkeringsplatsen övergår inte vid försäljning av lägenhet.
 11. Parkeringsplatsen gäller inte vid andrahandsuthyrning av lägenhet. Medlem i Brf Tapetrabatten 3 som hyr ut sin lägenhet i andrahand förlorar nyttjanderätten till hyrd parkeringsplats under den period hon/han inte bor i föreningen.
 12. Hyresgäst med andrahandskontrakt i BRF Tapetrabatten 3 har rätt att hyra parkeringsplats först om ingen medlem står i kö. Finns en plats ledig, upprättas ett korttidskontrakt. Kontraktet löper på en månad och med en kalendermånads uppsägningstid. Om ordinarie medlem ställer sig i kö, äger föreningen rätt att säga upp korttidskontraktet med hyresgästen som hyr i andrahand.
 13. Missbruk av reglerna kan leda till omgående uppsägande av hyresavtal.
 14. Då det inte finns gästparkeringar på föreningens mark ansvarar varje medlem för att gäster och besökare inte parkerar inne på gården. Gäster och besökare hänvisas till de parkeringar som finns på Loviselundsvägen samt Friherregatan. Vid upprepat missbruk riskerar medlem att bli uppsagd från föreningen

Ladda ner pdf

Personer i föreningens parkeringskö: