Ansvar för ordningen

Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

För vem gäller reglerna

Ordningsreglerna gäller för dig som bostadsrättsinnehavare, men även familjemedlemmar samt gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för andrahandshyresgäster. Kort sagt alla som befinner sig på föreningsmedlemmars alla ytor inomhus såväl som utomhus.

Vad händer om ordningsreglerna inte följs

Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall (Lagreglerna finns i 7 kap. 18-25 §§ bostadsrättslagen) ifrågasätta om du ska få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning.

Först måste styrelsen skriftligen uppmana och kräva rättelse, den som trots uppmaningen inte följer reglerna kan komma att bli föremål för uppsägning av bostadsrättshavare.

Störningar

Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten.

Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa från kl. 21.00 på kvällen till kl. 08.00 på morgonen.

Du bör då därför undvika:

– att köra tvätt- och diskmaskiner;

– att spela musik; Har du fest så informera grannarna i god tid innan om du tror att kommer att störa. Du kan göra detta genom att sätta upp en lapp i porten.

– att inte spika eller borra (från kl. 19.00 på kvällen till kl. 08.00 på morgon).

Balkonger och loftgångar

Balkonger och loftgångar får inte användas för att:

– permanent förvara föremål som inte hör till normal balkongmöblering;

– skaka mattor, sängkläder med mera;

– mata fåglar.

Placera blomlådor innanför balkongräcket.

Balkongskydd ska inte avvika från förenings standard.

Grillning på balkonger och loftgångar är tillåten men bara med elgrill p.g.a. stor brandfara.

 

Uteplats

Som bostadsrättshavare ansvarar du för:

– rensning av ogräs eller vid behov skottning av snö;

– klippning av buskar och träd så att de inte förvildas, bli för höga, ligger mot husfasader, hindrar framkomligheten i området eller stör grannarna;

– grilla minst 3,5 m från huskropparna och med locket på. Grilla helst inte mer ett par gånger i veckan.

Gångvägarna i området ansvarar föreningen för.

Parkering

Parkera inte bil eller annat fordon på föreningens mark (förhyrda p-platser undantagna).

Kör inte bil eller annat fordon inom föreningens mark så att fara, störning eller annan olägenhet uppkommer.

Husdjur

Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar trädgårdsytor eller andra utrymmen och inte heller rastas inom föreningens område. Lämna inte någon avföring, plocka upp!  Husdjur ska vara kopplade inom föreningens område.

Sophantering

Att följa regler och anvisningar för sophantering som finns anslagna i soprummet att inte placera grovsopor i soprum eller annat allmänt utrymme. Soprummet övervakad med videokamera. De som inte följer reglerna bötfällas.

Rökning

Rökning är inte tillåten i fastighetens allmänna utrymmen.

Rökning på sin egen balkong, loftgång och altan är tillåten men man har, enligt bostadsrättslagen 7 kap. 9 §, en skyldighet att inte utsätta sin omgivning för “störningar i en sådan grad att det är skadligt för hälsan eller på annat sätt försämrar bostadsmiljön”.

Det är absolut förbjudet:

– att använda föreningens framsidas allmänna ytor till bollspel;

– att använda engångsgrillar då vinden lätt tar den med sig, samt att värmen från dem lätt kan antända underlaget;

– att placera föremål som t.ex. möbler, mattor, cyklar, barnvagnar, pulkor eller annat som kan hindra framkomlighet vid entré, trapphus, elrum och andra gemensamma utrymmen;

– att hänga tvätt på loftgångar;

– att slänga cigarettfimpar och snuspåsar från balkong eller på bostadsområdet. Straffet för nedskräpning är 800 kr enligt den nya lagen om böter för nedskräpning (regeringen.se).

Utöver dessa ordningsregler gäller föreningens stadgar.

Har DU funderingar över något som tas upp i dessa regler är DU alltid välkommen att kontakta styrelsen (kontakt@tapetrabatten.se).

Dessa ordningsregler har beslutats av styrelsen den 25 april 2022 att gälla från och med den 1 maj 2022.

Ladda ner ordningsregler här