Kallelse till extra föreningsstämma 220930

Kallelse till extra föreningsstämma BRF Tapetrabatten 3

Tid : Fredag den 30:e september 2022 klockan 19.00

Plats: Gården, Loviselundsvägen 19B

Dagordning

 1. Fastställande av dagordning.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Anmälan om ordförandens val av protokollförare.
 4. Val av justeringsmän och tillika rösträknare.
 5. Fråga om kallelse till stämman skett behörigen.
 6. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd).
 7. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
 8. Föredragning av revisionsberättelsen.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Redovisning av resultat från brevomröstning.
 11. Omröstning avseende individuella elavtal.
 12. Val av styrelse däribland ordförande.
 13. Informera medlemmar om klagomål vid Miljöförvaltningen, Miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Omröstning om grillning.